Děkujeme klientům, kteří se k nám rádi vracejí.
Martina Čechová
jednatelka společnosti
739 444 126
Více jak 15 let zkušeností

Zpracování osobních údajů

Společnost Solid real, s.r.o., IČ: 277 16 864, se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54188 je považována dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) za správce osobních údajů vložených do kontaktního formuláře dostupného zde: [kontakty].

Kontaktní údaje na správce ve věci ochrany osobních údajů: Martina Čechová, 739 444 126 martina.cechova@solidreal.cz .

Osobní údaje zpracované jejich vložením do kontaktního formuláře a následným odesláním ze strany uživatele jsou zpracovány na základě Článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy v rámci opatření přijatých před uzavřením smlouvy na základě žádosti subjektu údajů.

Účelem kontaktního formuláře je tedy sdělení informací pro zahájení a vedení jednání o uzavření smlouvy o poskytování služeb realitní kanceláře a dále případná komunikace týkající se aktuální nabídky služeb realitní kanceláře.

Údaje vložené do komunikačního formuláře jsou správcem uchovány pouze dobu trvání výše popsaného právního důvodu, nejdéle však po dobu trvání 1 měsíce. Ve výjimečných případech, pokud je i po uplynutí této lhůty pravděpodobné, že dojde k uzavření smlouvy mezi správcem a uživatelem, mohou být údaje uchovány po delší dobu, nejdéle však po dobu 3 měsíců.

Osobní údaje získané od uživatelů výše popsaným způsobem nejsou předávány do třetích zemí, kdy k nim mohou mít přístup pouze vybraní zpracovatelé osobních údajů (např. správce webu).

Uživatel má dle Článku 13 GDPR zejména následující práva:

  • požadovat po správci údajů informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává a komu byly případně předány,
  • vyžádat si u správce údajů přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, vymazat (po odpadnutí důvodu zpracování) nebo požadovat omezení zpracování osobních údajů,
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů – v případě odpadnutí důvodu pro zpracování,
  • vznést námitku prosti zpracování osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností,
  • požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním,
  • osobní údaje jsou zpracovávány za užití automatizovaných postupů – právo na přenositelnost osobních údajů; k profilování nedochází.

V případě, že mezi správcem a uživatelem dojde k uzavření smlouvy (pozn. zejména například rezervační nebo jiné smlouvy o poskytování služeb realitní kanceláře), dochází ke změně důvodu zpracování osobních údajů, kdy rozsah zpracování vždy vychází z povahy poskytované služby. O této skutečnosti bude uživatel jakožto subjekt údajů vždy řádně poučen.

Správce uživatele informuje, že zpracováním osobních údajů se dle dikce GDPR rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.